Trường Sa Hoàng Sa » Thời sự » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương

(Thời sự) - Từ ngày 1-7-2012, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương sẽ được chuyển thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10-5-2012.

Theo đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao tổ chức giữ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền. Quỹ sẽ được chi để hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật.

Quy chế quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ doanh nghiệp

Quy chế quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư

Hỗ trợ kinh phí cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con không đủ nguồn để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật. Bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Đầu tư bổ sung vốn để duy trì hoặc tăng tỷ lệ phần vốn Nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và cơ quan được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước. Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các khoản chi khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bách Thảo

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: